Auto EI-171.5 lamination stacking machine

Auto EI-171.5 lamination stacking machine

HT5C Auto EI-171.5 lamination stacking machine

Automatic EI-133.3 lamination stacking machine

EI-133.3 (USA EI175H) Lamination Stacking Machine

HT5C Auto EI-133.3 lamination stacking machine

Auto EI-133.3 lamination stacking machine for the special bobbin